KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
GENEL :
07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni
kapsamında veri sorumlusu olarak cogito Danışmanlık (“Firma”) tarafından aşağıda alt
başlıkta açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller
kapsamında işlenebilecektir.
Aydınlatma Metninin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i
(“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun
bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu
haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri bilgilendirmektir.
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari önlemler alınmakta ve gerekli
denetimler yapılmaktadır. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece
saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline
geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri
alınmaktadır.
İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI:
Cogito Danışmanlık tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz şöyledir;
1) Ad – Soyad,
2) TC Kimlik numarası,
3) Telefon numarası,
4) E-posta adresi,
5) Özgeçmişinizde paylaştığınız kişisel veriler
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:
Firma olarak kişisel veriler;
Proje kapsamında istihdam sağlamak amacıyla iş birliği içinde olunan firmalar ile
Proje kapsamında danışmanlık, mentorluk veya eğitim sağlamak amacı ile iş birliği içinde
bulunan kişi veya kurumlar ile,
9) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,
amaçlarıyla (KVKK’nın 4. maddesinde yer alan genel ilkeler ile 5. maddesinde belirlenen şartlar
kapsamında) işlenmektedir.
Bu kapsamda;
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel veriler; kurumumuza yazılı olarak elden sunulan veya e-posta,telefon veya internet sitesi
üzerinden fiziki ortamlarda veya Firma veritabanında tutulmaktadır.
.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d- Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVKK UYARINCA BAŞVURU USUL VE ESASLARI:
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini;
a ‘proje@100kadinileyuzyuze.com’ osta adresine kayıtlı elektronik posta ile, (5070 Sayılı
Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı veya mobil
imzalı olarak)
b- “Başıbüyük Mah. Emek Cad.No:281 34854 Maltepe- İSTANBUL/TR” adresine ıslak
imzalı iadeli taahhütlü mektup veya Başvuru Formu aracılığıyla, şahsen veya noter aracılığı ile
iletebilirler. Açıklamalı [SS1]: Sorulacak ? yazılı bir adres bildirmek
zorunda mıyız
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.
Olası şikayetler ve kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate
alınmayacaktır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da İşletme
Müdürlüğüne ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır.
Taleplerin yerine getirilmesi nedeniyle bir maliyet doğması halinde, yalnızca Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca tarifedeki ücretler talep edilebilecektir. Yöneltilen taleplerin reddedilmesi,
cevapsız kalması veya cevaptan memnun kalınmaması hallerinde, cevabın tarafınıza tebliğ
edildiği tarihten itibaren 30 gün, cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonunda itibaren
30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkınız bulunmaktadır.
“Firmanın” buradaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Cogito İnsan Kaynakları